You are currently viewing “โรเซ่ BLACKPINK” โบกมือให้กล้องที่สนามบินไปนิวยอร์ก

“โรเซ่ BLACKPINK” โบกมือให้กล้องที่สนามบินไปนิวยอร์ก

ในเช้าวันที่ 28 มีนาคม โรเซ่ Blackpink โบกมือให้กล้องที่สนามบินนานาชาติอินชอนก่อนจะเดินทางไปนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

เหล่าดาราก็อวดความน่ารักน่าเอ็นดูในอิริยาบถต่างๆ

ตรวจสอบภาพด้านล่าง!

https://www-dipe-co-kr.translate.goog/2243847?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=wapp

Advertisements